Szkoła Podstawowa w Głoskowie

im. Tadeusza Kościuszki

Szkolny program adaptacyjny

Szkolny Program Adaptacyjny
Szkoła Podstawowa w Głoskowie

Celem programu jest wdrożenie systemowych rozwiązań wspierających ucznia naszej szkoły w pokonaniu progu edukacyjnego pomiędzy trzecią a czwartą klasą.

Założenia programu:

 1. Program jest opracowywany w zespole nauczycieli I i II etapu edukacyjnego.
 2. Jego realizatorami są wszyscy nauczyciele uczący ten sam zespół klasowy w klasie III, a potem w klasie IV.
 3. Program został przedstawiony i zaopiniowany przez Radę Rodziców, jest elementem działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły.
 4. Realizacja programu przewidziana jest w klasie trzeciej i czwartej. Dokładny czas trwania programu uzależniony jest od potrzeb zespołu klasowego i poszczególnych uczniów.

Oczekiwane efekty wdrożenia programu:

Uczniowie:

 1. znają oczekiwania i zasady  pracy w klasie czwartej;
 2. lepiej radzą sobie w pokonywaniu trudności nowego etapu edukacyjnego;
 3. potrafią komunikować i wspólnie z nauczycielami rozwiązywać powstałe problemy.

Rodzice:

rozumieją możliwe problemy uczniów, wspierają ich w pokonywaniu trudności, współpracują w tym zakresie z nauczycielami.

Nauczyciele:

 1. znają cechy rozwojowe uczniów i ich trudności wynikające z przyzwyczajeń I etapu edukacyjnego, dostosowują pracę z uczniami i wymagania do potrzeb i możliwości uczniów;
 2. wspierają uczniów w pokonaniu trudności związanych z przekroczeniem progu edukacyjnego, współpracują ze sobą w tym zakresie.

 

Elementy programu:

Klasa trzecia:

 

Spotkanie z rodzicami: przedstawienie rodzicom celu, założeń i planowanego przebiegu Programu Adaptacyjnego.

Stopniowe wprowadzanie przez wychowawcę i innych nauczycieli uczących, w bezpiecznej dla ucznia atmosferze, elementów i zasad pracy, jakie będą obowiązywały w klasie IV:

 1. Dotyczących organizacji pracy:
  1. wprowadzanie podziału dnia na edukacje (przedmioty) – lekcje 45-minutowe, przerwy zgodnie z dzwonkami w szkole;
  2. zmiana sal lekcyjnych w ciągu dnia, poznanie różnych sal w szkole;
  3. prowadzenie lekcji w obrębie jednej jednostki lekcyjnej od podania celu do podsumowania (wdrażanie do systemu klasowo – lekcyjnego, uczenie się planowania pracy w określonym czasie);
  4. wprowadzenie zasady prowadzenia zeszytu przedmiotowego /zeszyt cienki, w miękkiej okładce/;
  5. wprowadzanie zapisu lekcji w formule stosowanej w klasach IV-VI (w porozumieniu z nauczycielami klas starszych);
  6. formułowanie i zapisywanie notatki z lekcji, zgodnie z realizowanym tematem zajęć (forma zapisu porozumieniu z nauczycielami klas II etapu);
  7. organizacja pracy samodzielnej uczniów z podręcznikiem;
  8. usprawnianie tempa czytania i pisania;
  9. zadawanie prac domowych w formule zbliżonej do pracy w II etapie edukacyjnym;
 1. Dotyczących oceniania:
  1. w ocenianiu bieżącym dopełnianie oceny opisowej oceną w skali 1-6;
  2. ustalanie i stosowanie kryteriów do oceny pracy uczniów;
  3. stosowanie sposobów oceniania charakterystycznych dla klas starszych (np. kartkówki, odpowiedź przy tablicy itp.);

Współpraca z nauczycielami II etapu edukacyjnego:

 1. Wizyty obserwacyjne nauczycieli klas IV-VI podczas zajęć w klasie III:
  1. obserwacja sposobu pracy grupy, komunikacji N-U, U-U;
  2. obserwacja pracy uczniów (tempo, organizacja własnej pracy, nawyki dotyczące pracy w klasie);
  3. rozmowa po obserwacyjna nauczycieli.
 1. Lekcje prowadzone przez nauczycieli klas starszych w klasach trzecich; cele: prezentacja przedmiotu i nauczyciela, przełamywanie lęku przed nowymi nauczycielami, poznanie zespołu.
 2. Po zakończeniu roku szkolnego przekazanie nowemu wychowawcy informacji o wynikach, trudnościach, potrzebach uczniów i zespołu.
 3. Ustalenie zasad łagodnego odsunięcia się wychowawcy klasy trzeciej w pierwszych tygodniach roku szkolnego.

Systematyczne prowadzenie zajęć „Uczymy się jak się uczyć”,  podczas których uczniowie poznają zasady pracy w klasach IV-VI oraz zasady dotyczące uczenia się, zapamiętywania, kształtowania uwagi, spostrzegania, motywacji.

(realizuje: wychowawca, pedagog)

Klasa czwarta:

Podczas pierwszego spotkania z rodzicami wychowawca informuje, że Program Adaptacyjny, o którym słyszeli w klasie trzeciej będzie kontynuowany. Przedstawia zadania do realizacji w klasie czwartej.

Zespół nauczycieli uczących w klasie ustala i wdraża:

 1. Kierunki pracy wychowawczej i profilaktycznej z klasą (Plan pracy wychowawczo – profilaktycznej klasy), wychowawca przedstawia go rodzicom.
 2. Priorytety pracy uczniami w I okresie, zasady, wymagania, wspólne działania, projekty itp.
 3. Zasady przepływu informacji pomiędzy nauczycielami a wychowawcą, zasady przekazywania informacji rodzicom uczniów.

Zadania realizowane przez wychowawcę:

 1. Prowadzenie działań, których celem jest poznanie potrzeb i możliwości uczniów.
 2. Podejmowanie działań integrujących klasę, uczenie zasad dobrej i skutecznej komunikacji z innymi

Zadania realizowane przez nauczycieli przedmiotów:

 1. Ustalenie zasad pracy na lekcji, zasad oceniania, zasad zadawania i odrabiania pracy domowej.
 2. Uczenie uczniów samodzielnej pracy z podręcznikiem i i innymi materiałami edukacyjnymi, zasad uczenia się przedmiotu.

Monitorowanie i ewaluacja programu:

Klasa trzecia:

 • Ankieta (rozmowa kierowana) diagnozująca odczuwane przez uczniów klas czwartych i ich rodziców trudności, jakie mieli w początkowych tygodniach pracy w klasie czwartej oraz ich oczekiwania wobec nauczycieli, dyrektora dotyczące zmian, jakie należy wprowadzić w szkole.
 • Monitorowanie radzenia sobie uczniów w nowych sytuacjach edukacyjnych i organizacyjnych – dostosowanie tempa wdrażania zmian do możliwości i potrzeb uczniów.
 • Rozmowy z uczniami oraz ich rodzicami na temat ich wyobrażeń, oczekiwań, lęków związanych z przejściem dzieci do klasy czwartej.
 • Rozmowy pomiędzy nauczycielami I i II etapu edukacyjnego na temat typowych problemów uczniów rozpoczynających naukę w klasie IV, modyfikowanie programu do potrzeb.

Klasa czwarta:

 • Obserwacja, jak uczniowie radzą sobie w spełnianiu wymagań klasy IV (lub ankieta dla nauczycieli).
 • Reagowanie na problemy komunikowane przez uczniów i rodziców (analiza zgłaszanych wniosków uczniów i rodziców).
 • Analiza wyników kształcenia w I półroczu klasy czwartej.

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszkiw Głoskowie

ul. Millenium 76
05-503 Głosków
tel/fax: 22 757 81 95

e-mail: spgloskow@poczta.onet.pl

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

Beata Szkudlarek
Joanna Turek

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.