Szkoła Podstawowa w Głoskowie

im. Tadeusza Kościuszki

cele doradztwa

CELE DORADZTWA ZAWODOWEGO:

  1. cele związane z uczniem:

 

- pomoc w określeniu predyspozycji zawodowych uczniów (samopoznanie

i samoocena),

- wskazywanie uczniom kierunków kształcenia,

- informowanie uczniów o zawodach oraz krajowym i światowym rynku pracy,

- rozwijanie u uczniów umiejętności planowania kariery edukacyjno – zawodowej

(IPD - Indywidualny Plan Działania),

- wskazywanie na rolę planowania nie jako jednorazowej decyzji, ale procesu

występującego w okresie całego życia,

- kształtowanie potrzeby konfrontowania oceny swego stanu zdrowia z wymaganiami

wybieranego zawodu,

- kształtowanie postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy,

- wyzwalanie motywacji do określenia i zaplanowania przyszłe drogi życiowej,

- współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym, doradcą zawodowym

 

  1. cele związane z rodzicem:

 

- wskazanie źródeł informacji – informatory, publikacje, adresy internetowe,

- uświadomienie rodzicom ich niezwykłej roli w procesie przygotowania dziecka do

wyborów edukacyjno – zawodowych,

- zapoznanie z lokalnymi możliwościami kształcenia,

- zapoznanie z lokalnym rynkiem pracy.

 

  1. cele związane z nauczycielem:

 

- nawiązane współpracy z wychowawcami klas w celu ustalenia terminów, prowadzenia przez doradcę zawodowego zajęć z doradztwa zawodowego na lekcjach wychowawczych

- stworzenie bazy ćwiczeń z zakresu „doradztwo zawodowe” w biblioteczce doradcy zawodowego – do dyspozycji nauczycieli wychowawców oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce „doradztwo zawodowe”,

- zorganizowanie szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego na radzie pedagogicznej.

 

  1. cele związane z pracodawcami:

 

- włączenie pracodawców w proces doradztwa zawodowego w szkole podstawowej

 

Zadania szkolnego doradcy zawodowego:

 

1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych

dla danego poziomu i kierunku kształcenia.

3. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł

dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i

światowym na temat:

rynku pracy,

trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,

możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata

pracy,

instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu

codziennym i zawodowym,

alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i

niedostosowaniem społecznym,

programów edukacyjnych Unii Europejskiej,

porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych.

4. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.

5. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.

6. Kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach

psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.

7. Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły.

8. Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.

9. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:

tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły,

realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły.

10. Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.

11. Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo tp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym.

12. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria

oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno –

pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia

zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające pracodawców itp.

  

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszkiw Głoskowie

ul. Millenium 76
05-503 Głosków
tel/fax: 22 757 81 95

e-mail: spgloskow@poczta.onet.pl

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

Beata Szkudlarek
Joanna Turek

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.